Poznajte svoje kariérne kotvy

Robíte v oblasti kariéry rozhodnutia, no cítite, že nie sú s Vami kompatibilné?

Prijali ste pozíciu všeob. manažéra, hoci prehlbovanie Vašej odbornosti je pre Vás dôležité?

Po rokoch v korporáte ste sa rozhodli ísť na „voľnú nohu“, hoci potrebujete istoty?

Nastupujete do spoločnosti s pevne stanovenými pravidlami, hoci potrebujete autonómiu? 

Vnútorné kariérne preferencie nie sú viditeľné vo Vašom CV. Často si ich ani Vy sami neuvedomujete. Výrazne Vás však ovplyvňujú. Ide o súbor Vašich hodnôt, potrieb, motívov, postojov a kompetencií.

Edgar Schein vo svojom teste kariérových kotiev odhaľuje Vaše priority v pracovnej orientácii:

1. Istota

Zamestnanci s výraznou istotou/ stabilitou potrebujú pracovať v organizáciách, ktoré sú predvídateľné a majú povesť stabilného a spoľahlivého zamestnávateľa. Rovnako veľmi dobre zvládajú predvídateľnú stereotypnú prácu.

2. Autonómia

Ľudia s kotvou autonómie nemajú radi akékoľvek pravidlá, ktoré by ich obmedzovali, ako napr. pracovná doba, normy alebo dané postupy organizácie. Potrebujú pracovať podľa seba, vlastným tempom a spôsobom. Majú záujem o nezávislé povolanie a činnosť. 

3. Manažérska kompetencia

Hlavým záujmom ľudí s kotvou manažérskej kompetencie je manažment. Nepotrebujú sa výrazne špecializovať, byť odborníkmi v nejakej oblasti. Usilujú o získanie takých schopností, ktoré sú nutné pre ďalší postup v hierarchii organizácie až na pozície, kde budú zodpovední za kľúčové rozhodnutia firmy ovplyvňujúce celkový úspech danej organizácie. 

4. Technicko-funkčná kompetencia/ odbornosť

Tí, ktorých kľúčovou kotvou je technicko-funkčná kompetencia, predovšetkým usilujú o to, aby mohli využiť svoj talent a schopnosti a zároveň ich uspokojuje pocit, ak sú vnímaní ako odborníci v konkrétnej oblasti. 

5. Podnikateľská kreativita

 Ľudia s kotvou podnikateľskej kreativity majú silnú potrebu vytvárať vlastné nové podniky, služby a produkty, či už založením celkom novej organizácie alebo prevzatím už založenej spoločnosti a jej následným preformovaním. Mierou úspechu sú pre nich predovšetkým peniaze. S ľuďmi zakotvenými v autonómií majú spoločnú túžbu viesť vlastný podnik. 

6. Služba ľuďom

Pre ľudí s kotvou služba sú dôležité hodnoty, ktoré prezentujú cez svoje zamestnanie. Ide napr. o pomoc ľudom, služba ľudstvu ako takému a úsilie pomôcť vlastnej krajine. Ľudia s touto kotvou chcú predovšetkým pracovať tam, kde môžu danú organizáciu ovplyvňovať v zhode s vlastnými predstavami. 

7. Osobné víťazstvo

Tí čo majú prevažujúcu kotvu osobné víťazstvo/ súťaž vyhľadávajú zdolávanie problémov. Zmena a možnosť vyskúšať svoje schopnosti je pre nich veľmi dôležitá. Ide častokrát o obchodníkov, profesionálnych športovcov alebo manažérov, ktorí vidia svoju kariéru ako dennodenný zápas, kde zvíťaziť znamená všetko.

8. Životná rovnováha

Kotva životný štýl sa objavuje u pracovníkov, ktorý zamestnanie a kariéru nepokladajú za príliš významnú v ich živote. Usilujú o rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac než čokoľvek iné chcú byť títo pracovníci flexibilný, nie však z dôvodu potreby autonómie, ale aby si mohli vyskladať deň podľa svojich osobných potrieb a preferencií.

Poznajte Vaše kľúčové kariérne kotvy a vyhnete sa rozhodnutiam, ktoré vo svojej podstate s Vami nijako nekorešpondujú. Ideálne je ich interpretovať v kontexte ďalších techník.